Alt Başlıklar

  • Bilim Tarihi, Aydınlanma ve Modernite

    Bu alt başlık altında modernliğin bilgi teorisi temellerinin hâlen süren tartışması ele alınacaktır. Aydınlanma-Modernite-Modernizm olgularını bilginin tarihsel seyri içinde eleştirel yeniden okumalara tâbi tutan bildiriler beklenmektedir. Bilimsel disiplinler ve bunların oluşumları üzerine, sosyal bilim-doğa bilimi ayrımı hakkında, Rasyonalizm-Pozitivizm-Eleştirel Gerçekçilik tartışmalarına ilişkin bildiriler konunun işlenişi açısından yararlı olacaktır.

  • Bilim, İdeoloji ve İktidar

    Bu alt başlık altında bilimin çeşitli iktidar biçimleriyle olan ilişkisi irdelenecektir. Bu kapsamda bilim-devlet ilişkisi, bilim-sermaye ilişkisi, bilim-din ilişkisi gibi konular ele alınabileceği gibi, bilimsel disiplinler içinde oluşan iktidar biçimlerine ilişkin kuramsal ya da deneysel çalışmalar da yapılabilir. Ayrıca bilim insanının her türlü iktidarla olan ilişkisi, bilim insanının ideoloji ile ilişkisi, kürsünün iktidarı ve mekân ile iktidar arasındaki ilişki üzerine yazılacak bildiriler de konu kapsamında değerlendirilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak sosyal bilimler ve alt dalları, doğa bilimleri, mühendislik bilimleri, insan bilimleri, tıp ve güzel sanatlar alanlarında ayrı ayrı oturumlar açılabilecektir.

  • Türkiye’de Bilim Politikaları ve Üniversiteler

    Bu başlık altında daha çok yukarıdaki alt başlıklardaki konular Türkiye bağlamında ele alınacaktır. Türkiye’de üniversitelerin Osmanlı’dan günümüze olan gelişimi tarihsel boyutta irdeleneceği gibi; Türkiye’deki bilim politikaları, üniversitelerin siyasetle olan ilişkisi bağlamında da ele alınabilir. Ayrıca YÖK veya diğer kurumsal yapılanmaların Türkiye’nin bilim politikası üzerindeki etkisi üzerinde duran, Türkiye’de üniversitelerin geleceği hakkında tartışmaları içeren bildiriler de konu kapsamında değerlendirilecektir.