Amaç

               Yaklaşık 200 yıldır ezilenler ve direnenler kendi mücadelelerini ekonomi politiğin eleştirisinden köklenen bir kavramsal hazne ve kuramsal ardalanla dünyaya duyuruyor. Bu geçmişe eşlik eden zamanımızın şimdisinde aynı zemindeki teorik ve pratik üretimlere olan ihtiyaç artarak devam ediyor. Lâkin ihtiyaçla bunu karşılayabilme kapasitesine sahip kurumlar doğru orantılı olarak artmıyor. Aksine, sermayenin ve onun bir aracı olarak devletin, kendi dışındaki diğer var olanlara karşı nüfuzu arttıkça direnenlerin ve ezilenlerin bu zamana kadar kendini -ve kendine ilişkin bilgiyi- ürettiği alanlar daralıyor, yok oluyor, niteliksizleşiyor ya da karşıt bir hegemonyanın etki alanına dönüşüyor. Bununla birlikte sermaye, dolaylı veya dolaysız, insanlığa ve doğaya karşı işlediği suçlarla kendini var etmeye devam ediyor. Başta işsizlik ve iş cinayetleri olmak üzere yoksulluk, mülksüzleşme ve emekçi sınıflara yönelik sonu gelmez saldırıların türlü biçimleri ile bizleri gerçeklikle bağımızı koparmaya ve yabancılaşmaya sürüklüyor.


           Egemen anlayışın söz konusu bu gerçekliği kabul ettirme aracı olarak bilgiyi toplumsal yeniden üretim aracı olarak kullanabildiğini ve bu yönüyle de bir meşruiyet alanına dönüşebildiğini görebiliyoruz. Ezilen ve direnenlerin mücadele zemini olarak bu zihin ile mücadele uğraşı, yaşamın dilini dönüştürme ve bu bağlamda eleştirel bilgiyi oluşturma gerekliliğini doğuruyor. Yaşamın her alanında mücadeleye gerek duyup bunu yaşatmaya çabalarken, bir mücadele pratiği olarak eleştirel bilgi üretme ihtiyacı ise tüm önemi ile bir süreklilik talep ediyor. Karaburun Ekonomi Politik Okulu bu talebin sürekliliğini sağlama amacının -giderek büyüyen, gelişen ve farklılaşan- yollarından biri olmak istiyor. Bu amaçla da mücadelenin ihtiyaç duyduğu bilgi üretim sürecini birlikte tartışmak ve örgütlemek için sermayenin birikimi ve emek süreçlerinden, sınıfa ve yükselen mücadelelere dair temel kavramların tartışılacağı bir programı önüne koyuyor.


              Sermayenin bize dayattığı bu gerçek yanılsamasını ve hayata olan yabancılaşmamızı kırmak; birlikte hayatı örgütlemek ve eleştirel bir dil inşa edebilmek için sizleri 27 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihleri arasında Karaburun Ekonomi Politik Okulu’na davet ediyoruz.


14 Temmuz 2015 Karaburun Ekonomi Politik Okulu Program Duyurusu
15 Ağustos 2015 Ekonomi Politik Okulu Başvuruları Son Gün
27 Ağustos – 1 Eylül 2015
5. Karaburun Ekonomi Politik Okulu