Çalışma Grupları

Çalışma Grubu I : Halk için Yazmak ve Web Yayıncılığı

Düzenleyenler: Gezite & Siyasol editörleri

Türkiye’de binlerce gazetede, yüzlerce televizyon kanalında yazan konuşan on binlerce insan var. Bunların %90’dan fazlası egemenlerin dilini kullanmak, bizi egemen ideolojiyle düşünmeye zorlamak için maaş alıyor. O zaman ideolojik mücadelede daha baştan yenik miyiz?

Bundan 20 yıl öncesine kadar sesimizi insanlara ulaştırmak çok maliyetliydi. Gazete ya da dergi çıkarıp dağıtabilmek, bir televizyon kurup düzenli yayın yapabilmek için ciddi paralar gerekiyordu. Tüm bunlara rağmen, haklı olmanın, adaleti savunmanın gücüyle olsa gerek, sol kültür Türkiye’de kendine geniş bir yer açabildi.

Bundan 20 yıl sonra, tüm baskılara ve yasaklara rağmen ideolojik mücadelenin alanlarının genişlediğini görüyoruz. İnsanlara sesimizi duyurmanın maliyeti düştü, bizi duymak isteyen kulaklar çoğaldı. Potansiyeli açığa çıkarmayı başarabilenler, plaza medyasının maaşlı çalışanlarına karşı bir muhabirler, yazarlar, programcılar, müzisyenler ordusu çıkarabilirler.

İki şeye ihtiyaç var artık. Nerede olursa olsun, yalanlara ve adaletsizliklere karşı halk için yazmayı, üretmeyi bir sorumluluk olarak gören insanlar. Ve bu insanların günümüzde açığa çıkan imkanları kullanabilmesine yetecek kadar teknik bilgi.

Gerisi hayat!

*

Bugün web üzerinde yazmak özellikle İngilizce konuşan dünyanın en çok tartıştığı konulardan biri. İnsanların web’de nasıl okuduklarına, ne tür davranış örüntüleri sergilediklerine, hangi tür başlık, paragraf, cümle ve biçimlendirmelerin mesajı alımlayıcıya daha iyi ilettiğine dair yoğun araştırmalar yapılıyor.

Gezite ve Siyasol editörlerince düzenlenecek atölye çalışmasında, web ortamında halk için yazılar yazarken dikkat edilmesi gereken temel hususlarda sunumlar, tartışmalar ve uygulamalar yapmayı hedefliyoruz. 4 Eylül 2015 Perşembe günü sabah ve öğleden sonra, ertesi gün sabah oturumları olmak üzere üç oturumda sunumlar ve bunları takip eden tartışmalar ve uygulamalı çalışmalarla web yazarlığının ve yayıncılığının en temel konularına değinmeyi hedefliyoruz.

 

Çalışma Grubu II : Ortadoğu ve Türkiye’de Devrim ve Karşıdevrim Tarihi

Düzenleyenler: Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği

Konu Özeti:

2002 Yılından bu yana Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği çatısı altında tarih, sınıflar, siyaset üzerine seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz.2015 Güz – 2016 Bahar Döneminde Ortadoğu ve Türkiye içinden geçtiğimiz sürecin dinamikleri gözetilerek tarihsel ve siyasal gelişim açısından ele alınmak üzere bir yıla yayılmış bir atölye çalışması ve seminer programı gerçekleştirilecek. Bu seminer programının içeriğini belirlemek ve atölye çalışmasında tartışılacak başlıkları oluşturmak üzere toplumsal değişime katkı sunmak üzere emek verenlerin deneyim ve fikirlerinden yararlanmak, farklı disiplinlerden sosyal bilimcilerin görüşleri üzerinden bir ön tartışma yürütmek istiyoruz. Söz konusu tartışma sadece içerik belirlemek üzere değil yöntem belirlemek için de gerçekleştirilecek. Ezilenlerin tarihi ve mücadelelerinin nasıl ele alınacağı ve hangi farklı siyasi eğilim ve deneyimlerin nasıl bir gözle yaklaştığı konularını hatırda tutan, bu farklılıkların kökenlerini açıklığa kavuşturarak farklı tarih anlatımlarına ışık tutan bir yol izlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Karaburun Bilim Kongresi katılımcılarının görüş ve deneyimlerini katabildikleri bir çalışma grubu oluşturarak yaşadığımız coğrafyada ezilenlerin tarihini ve mücadelelerini nasıl ve hangi yöntemle tartışmak gerektiğine dair bir izlek oluşturmayı hedefliyoruz.

 

Çalışmanın Amacı:

Ortadoğu ve Türkiye coğrafyasında güncel siyasal durumun tarihsel gelişimini ve ezilenlerin mücadelelerini bir atölye çalışması ve seminer programı içinde nasıl ve hangi yöntemle ele alınması gerektiğine dair toplumsal mücadelenin içinden gelen farklı bakış açılarının ve akademik alanda sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde yapılan çalışmaların katkılarıyla bir tartışma yürütmek.

 

 Çalışmanın Yöntemi:

Çalışmanın “atölye” biçiminde yürütülmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın başında tarih nedir ve ezilenlerin tarihi ve mücadeleleri ele alınırken karşılaşılan farklı yaklaşımlar üzerine kısa bir sunum yapıldıktan sonra özgür bir tartışma ortamında katılımcıların katkılarıyla deneyimler, yeni sorular ve olası çözüm önerileri tartışılacaktır.

 

Çalışmada ele alınacak temel soru(lar):

Tarih nedir? Ezilenlerin tarihi ve mücadeleleri nasıl ele alınmalı? Yaşadığımız coğrafyada içinde geçtiğimiz dönemin siyasi dinamikleri hangi tarihsel dönemeçlerde, nasıl şekillenmiştir? Bilimlerin kompartmantalizasyonu karşısında disiplinler arası/disiplinler ötesi bir çalışma biçimi ile tarihe bakmak için nasıl bir yönteme ihtiyaç var? Üniversiteden toplumsal mücadelelere bakmak ve tarihi ezilenlerin mücadeleleri açısından ele almak nasıl mümkün olur? Bir yılı aşkın bir süreç boyunca sürecek olan söz konusu seminler ve atölye çalışması üniversitelerle ve toplumsal mücadele alanlarıyla nasıl ilişkilenebilir?

 

Çalışmanın alanındaki tartışmalara katkısı:

Yaşadığımız coğrafyada ezilenlerin tarihi ve mücadelelerini nasıl ele almak gerektiği konusunda farklı yaklaşımları derli toplu bir biçimde ortaya koyan ve bunlara bakarak yöntem geliştirme konusundaki tartışmaya yeni sorular üretmek. Tartışmayı sosyal bilimler ve toplumsal mücadeleler alanları ile ilişkili bir şekilde yürütmek için yöntem geliştirmek bu çalışmanın katkılarından biri olacaktır.

 

Anahtar sözcükler:

Tarih nedir? Ezilenlerin tarihi ve yöntem; Ezilenlerin mücadeleleri – sosyal bilimler ilişkisi; Ortadoğu, devrim, karşı-devrim

 

Konu kapsamında çok sayıda kitap ve makale vardır. Fakat bu çalışma atölyesinin tarihte yöntem tartışmasının anlamının ve öneminin kavranmasına öncelikli olarak “Tarih Nedir?” sorusunu soran bu kitabın okunması tartışmaya katkı sunacaktır.

Tarih Nedir? E. Hallet Car