Türkiye’de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Devletin Çelişkili Dönüşümü

Temel Okuma Önerileri:

Ümit Akçay (2013)“Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik Otoriterizmin Yükselişi”, Praksis, Sayı: 30.

Fuat Ercan (2004) “Sermaye Birikiminin Çelişkili Sürekliliği: Türkiye’nin Küresel Kapitalizmle Bütünleşme Sürecine Eleştirel Bir Bakış”, Neşecan Balkan – Sungur Savran (Der.) Neoliberalizmin Tahribatı, Metis Yayınları, İstanbul.

Haldun Gülalp (1993) “Türkiye’de Sermaye Birikim Biçimleri ve Devlet-Toplum İlişkileri”, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Belge Yayınları, İstanbul, s.45-68.

Şebnem Oğuz, “Türkiye’de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Neoliberal Otoriter Devletin İnşası”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz-Aralık 2012

 

Ek Okuma Önerileri:

Ümit Akçay (2007) Kapitalizmi Planlamak: Turkiye’de Planlama ve DPT’nin Dönüşümü, SAV Yayınları, İstanbul.

Ümit Akçay (2009) Para, Banka, Devlet: Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği, SAV Yayınları, İstanbul.

Sonay Bayramoğlu (2005) Yönetişim Zihniyeti, İletişim Yayınevi, İstanbul.

Ayşe Cebeci (2012) Bilmediğimiz Kapitalizm-Gizli Elin Kurumsallaşması: YOİKK, SAV Yayınları, İstanbul.

Demet Dinler (2003) “Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezinin Eleştirisi”, Praksis, Sayı: 9.

Fuat Ercan (2006) “Türkiye’de Kapitalizmin Süreklilik İçinde Değişimi (1980-2004)”, Yılmaz, Demet vd. (Der.) Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi, Dipnot Yayınevi, Ankara.

Fuat Ercan-Ş. Gürçağ Tuna (2006) “İç Burjuvazinin Gelişimi: 1960’lardan Günümüze Bakış”, İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, Bağlam Yayınları, 2006.

Fuat Ercan (2011) “Kanun Hükmünde Kararnamelerin İşaret ettikleri: Kamu Girişimciliği ve Yeni Değerlenme Alanlarının Açılması”, İMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, Kasım 2011, 2011/7, Ankara

Fuat Ercan ve Şebnem Oğuz (2006) “Sınıfsal Bir İlişki ve Süreç Olarak Ölçek: Kamu İhale Yasası”, Praksis, Sayı: 15, 159-182.

Derya Gültekin-Karakaş (2009) “Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye Banka Reformu ve Finans Kapital-içi Yeniden Yapılanma, Praksis, Sayı: 19.

İbrahim Gündoğdu (2009) “Sermayenin Bölgesel Kalkınma Eğilim(ler)i: Kalkınma Ajansları Yasası Üzerine Tarihsel-Coğrafi Materyalist Bir İnceleme”, Praksis, Sayı: 19.

Selime Güzelsarı (2008) Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü: Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, SAV Yayınları, İstanbul.

Çağlar Keyder (1979) “Türkiye Demokrasisinin Ekonomi Politiği”, Geçiş Sürecinde Türkiye, E.A.Tonak ve I.C.Schick (der.), Belge Yayınları, İstanbul, s.38-75.

Şebnem Oğuz (2006) “Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Mekânsal Farklılaşmalar ve Devletin Dönüşümü”, Demet Yılmaz vd. (der.), Kapitalizmi Anlamak, Dipnot Yayınları, Ankara, 147-212.

Şebnem Oğuz (2011) “Krizi Fırsata Dönüştürmek: Türkiye’de Devletin 2008 Krizine Yönelik Tepkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, 1-23.

Şebnem Oğuz (2010) “Türkiye’de Otoriter Devletçiliğin Gelişimi: Seksenler Dönüm Noktası mı?”, Besime Şen ve Ali Ekber Doğan (der.), Tarih, Sınıflar ve Kent, Dipnot Yayınları, Ankara, 197-221.

Ziya Öniş-Fikret Şenses (2007) “Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri”, ODTU Gelişme Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, Aralık, s.251-286.

Sungur Savran (2010) Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri, Cilt 1: 1908-1980, İstanbul: Yordam Kitap.

Ümit Sönmez (2011) Piyasanın İdaresi: Neoliberalizm ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi, İletişim Yayınları

Zafer Yılmaz (2003) “Günümüz Türkiye’sinde Devlet-Hakim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir Çerçeve”, Praksis, Sayı: 9