March 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo

bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri

07-09 Eylül 2007

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Türkiye'nin genç bilimcileri olarak geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi'nin ikincisini, yine değerli katkılarınızla gerçekleştireceğiz.

Bilim, bilimci ve bilimsel bilginin üretim ve paylaşılma koşulları ile tüm iktidar türleri arasındaki ilişkilerin sorgulandığı/tartışıldığı, teması "bilim ve iktidar" olan ilk kongrenin bir uzantısı olarak bu yıl "bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri" temasını tartışmamızın merkezine alacağız. Bilim ve iktidar teması etrafında başlattığımız tartışmayı, bilimin kurumsallaşma sürecini, bunu etkileyen olguları ve tarihsel süreçleri, bilimin ekonomi-politiğini ele alarak tamamlayacağız.

Bu yıl dikkatimizi böyle bir temaya odaklamamızın ardında şu soru yatıyor:

Bilimci, nasıl oldu da, neyin bilgisini, kimin için, nasıl ürettiğini unutarak ya da önemsemeyerek yapmakta olduğu işi yapageliyor olmanın rahatsızlığını artık hissetmez oldu? Bu durumu nasıl aşacağız?

Amaç

Kapitalist küreselleşmenin yaşamın her alanına kendi mantığını dayatmaya çalıştığı bir dönemde bilimin ve bilimcinin yerinin/rolünün tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Günümüz egemen bilim paradigması, sosyal bilimlerden doğa bilimlerine, bilimin sınıflar üstü olduğunu öne sürerek "piyasa endeksli bilim" anlayışını yüceltiyor. Bu bilim anlayışının bilimciyi "nesnellik", "değer yargılarından ve ideolojilerden arınmışlık" söylemiyle korunan bir konumda hapsederek, ele aldığı araştırma nesnesine yabancılaştırdığını düşünüyoruz. Yine bu anlayışın doğrudan bir sonucu olan "uzmanlaşmanın"; bilimcinin topluma ve doğaya karşı sorumluluğunu zedelediğini, nerede çalışıyorsa çalışsın (üniversitelerde, kamu kurumlarında, küresel sermaye gruplarının araştırma-geliştirme laboratuarlarında) nelerin ve hangi gerçekliğin peşinde olduğunu unutturduğunu, onu yalnız ve yalıtılmış kıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla, araştırma konularının da "insandan ve toplumdan kopmuş teknik bilginin üretilmesine hizmet edecek biçimde daraltıldığını" görüyoruz.

Üniversitelerde mevcut sistem içinde, bilimin ve bilimcinin böyle olmaması gerektiğini hem kendine hem de etrafına fısıldayan/haykıran bilimcilere diyoruz ki:

Gelin birlikte tartışalım. Kendimize olan saygımızı, akademik atama/yükseltmelerimizde gerekli olan puanları toplamaktan başka bir amacı olmayan bilimciler olarak koruyamayız. İçinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın gerçek sorunlarını, tarihselliğini ve bütünselliğini de göz önünde tutarak, ortak çabamızın nesnesi haline getirelim.

Kongremizin özneleri olarak yalnızca akademik bilimcileri de görmüyoruz. Üniversite dışına itilmiş (ya da zaten dışında örgütlenmiş), gerçeğin peşindeki tüm araştırmacılar ve tarihsel-toplumsal gerçekliğin araştırılması/görünür kılınması yolunda çaba gösteren herkes davetlimizdir.

Kapsam

II. Karaburun Bilim Kongresi'nde "bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri" teması altında tartışmaya açmak istediğimiz sorular aşağıdadır:

 • Bilimsel düşüncenin gelişmesi ve kurumsallaşması: Toplumsal gerçekliği yalıtılmış ve parçalanmış biçimde inceleyen bugünkü egemen bilimin ontolojisi ve metodolojisi toplumu disiplinler arasına mı hapsetmektedir? Günümüz bilim anlayışı toplumsal analizin bütünselliğinin, tarihsel sürekliliğindeki nedenselliklerin ve özne ile nesne arasındaki karşılıklı ilişkilerin tartışılmasını olanaksız mı kılmaktadır? Bu bilim paradigması hangi süreçlerden geçerek kurumsallaşmıştır?
  • Tarihsel süreç içinde bilim ve siyasal iktidar ilişkisi
  • Bilimde kırılmalar: Tarihsel olarak bilimin dinsel düşünceden ve felsefeden kopuşu
  • Doğa bilimleri-sosyal bilimler ikiliği
  • Bilimin toplumsal gerçekliği bütünlük içinde ele almayı olanaksız kılan kendi içinde parçalanmışlığı; bilimlerin disiplinlere ayrışması; bilimcinin uzmanlaşmaya itilmesi, uzmanlaşmanın derinleşmesi, nesnesine/ürününe yabancılaşması
  • Bilimde egemen paradigma ve yöntemlerin eleştirisi
 • Kapitalizm ve bilim: Bilim, sınıflı toplumlarda mevcut üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesine nasıl hizmet etmektedir? Bilimcinin bu süreçteki konumu nasıl şekillenmiştir? Bilgi üretim süreçlerinin, bu bilginin piyasada taşıdığı değişim değerine göre biçimlendirildiği bugünkü anlayışın, ortamın ve ilişkilerin dönüştürülmesi için hangi alanlara, hangi olgulara, hangi araçlarla ve nasıl müdahale edilebilir?
  • Kapitalist üretim ilişkilerinde bilimin kurumsallaşması, yeri ve rolü
  • Kapitalist toplumda bilimsel üretimin sınırlılıkları ve sorunları
  • Etik, ideolojik ve politik olarak bilimcinin toplumsal konumu ve sorumluluğu
 • Bilimin kurumları ve güncel sorunlar: Tarihsel sürekliliği içerisinde bugün karşımıza çıkan bilimin kurumları, bilimsel bilginin üretilmesi sürecini nasıl biçimlendiriyorlar? Bilimin kurumsallaşması her zaman zorunlu olarak olumsuzlanamayacağına göre ve bu kurumların ya da kurumsal ilişkilerin dönüştürülmesi olanaklı ise neler yapılabilir, yapılmalıdır?
  • Günümüz üniversitelerinde bilimsel üretim koşulları ve sorunları
  • Bilim ve sermaye ilişkisinin yeni görünümleri: Üniversite-sanayi işbirliği biçimleri, teknokentler, teknoparklar, bilim parkları, üniversite dışı araştırma merkezleri, enstitüler vb.
  • Bilimcilerin bilirkişi, arabulucu, uzlaştırıcı, koruma kurulu üyesi, medyada görüş beyan edici, yasa taslağı hazırlama komisyonu üyesi, rapor hazırlayıcı, proje hazırlayıcı vb. olarak toplumsal gerçekliği ele alış biçimi
  • Bilimsel üretimde akademi dışı kurumların yapıları, işlevleri, çalışma koşulları, iç ilişkileri vb.
 • A. Aydın Arı (Dokuz Eylül Üni.)
 • Barış Alpaslan (Ege Üni.)
 • C. Taylan Akdağ (Dokuz Eylül Üni.)
 • Esin Candan (Dokuz Eylül Üni.)
 • K. Eser Afşar (Dokuz Eylül Üni.)
 • Mustafa Öziş (Gazi Üni.)
 • Nida Kâmil Özbolat (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
 • Nihat Koçyiğit (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
 • N. Erkin Başer (Dokuz Eylül Üni.)
 • Ömer Selvi (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
 • Ahmet İnam (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Ahmet Öncü (Sabancı Üni. Yön. Bil. Fak.)
 • Aykut Çelebi (Ankara Üni. SBF)
 • Ayşen Uysal (DEÜ İİBF)
 • Beno Kuryel (Ege Üni. Mühendislik Fak.)
 • Bülent Diken (Lancaster Üni. Sosyoloji Böl.)
 • Cem Somel (ODTÜ İİBF)
 • Durmuş Ali Demir (İYTE Fen Fak.)
 • E. Ahmet Tonak (İstanbul Bilgi Üni.)
 • Eyüp Özveren (ODTÜ İİBF)
 • Feride Aksu (Ege Üni. Tıp Fak.)
 • Galip Yalman (ODTÜ İİBF)
 • Göksel N. Demirer (ODTÜ Mühendislik Fak.)
 • H. Ünal Nalbantoğlu (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • İşaya Üşür (Gazi Üni. İİBF)
 • İzzettin Önder (İstanbul Üni. İktisat Fak.)
 • Kadir Cangızbay (Gazi Üni. İİBF)
 • Kamil Okyay Sındır (Ege Üni. Ziraat Fak.)
 • Korkut Boratav (TSBD)
 • Mehmet Türkay (Marmara Üni. İİBF)
 • Mustafa Altıntaş (Gazi Üni. İİBF)
 • O. Cengiz Başkaya (Hekim, Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi)
 • Oğuz Oyan (TSBD)
 • R. Funda Barbaros (Ege Üni. İİBF)
 • Samet Bağçe (ODTÜ Fen-Ed. Fak.)
 • Semahat Özdemir (İYTE Mimarlık Fak.)
 • Sezai Temelli (İstanbul Üni. SBF)
 • Sungur Savran (İşçi Mücadelesi)
 • Taner Timur (Ankara Üni. SBF)
 • Tayfun Özkaya (Ege Üni. Ziraat Fak.)
 • Yaşar Uysal (DEÜ İİBF)
 • Ahmet Haşim Köse (Ankara Üni. SBF)
 • Fuat Ercan (Marmara Üni. İİBF)
 • İzge Günal (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.)
 • Tülin Öngen (Ankara Üni. SBF)
 • Yücel Çağlar (KIRSAL ÇEVRE)
 • Zuhal Okuyan (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.)
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Karaburun Belediyesi
 • Mordoğan Belediyesi
 • Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube
 • TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Birleşik Metal-İş Sendikası
 • Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği
 • Bildiri özetleri ve yazar bilgileri internet sayfamızdaki "Özet Gönderme" bağlantısından girilebilir. Burada kullanılan program, yazarlara son tarihe kadar özetlerini değiştirebilme olanağı vermektedir. Lütfen e-posta ile bildiri göndermeyiniz.
 • Bildiri özetleri 300 sözcükten az olmamak üzere, temanın hangi alt başlığıyla ilişkili olduğunu, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ve temel atıfları içermelidir.
 • Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede özetlerin Kongre temasına uygunluğu, çalışmanın özgün bir savı olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı dikkate alınacaktır.
 • Düzenleme Kurulu çok yazarlı, eleştirel yaklaşımlı çalışmaları ve akademi dışı katılımı teşvik etmektedir.
 • Karaburun Bilim Kongresi toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını açık olarak belirtir.
 • Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların metinleri önceden okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri sağlanacaktır.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kongreye gönderilen tüm özet ve makalelerin yayın hakkı Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu’na aittir. İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden hakem değerlendirmesiyle seçilmiş bir kısmı, editörlü bir kitapta yayımlanacaktır.
 • Kongre, İzmir’in Karaburun ilçesinde, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi salonlarında yapılacaktır. Kongreye katılım için herhangi bir bedel alınmamaktadır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler internet sayfamızdan izlenebilir.
 • Kongre sırasında bildirili oturumlara ek olarak, forum biçiminde düzenlenmiş oturumlara da yer verilecektir. Forum konuları ve katılım koşulları daha sonra internet sayfamızdan duyurulacaktır.

25 Ocak 2007 Bildiri Çağrısı
15 Nisan 2007 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
28 Mayıs 2007 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
18 Haziran 2007 Geçici Programın İlanı
05 Ağustos 2007 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
20 Ağustos 2007 Kongre Programının İlanı
07-09 Eylül 2007 2. Karaburun Bilim Kongresi

6 Eylül 2007 Perşembe

19:00 - 21:00    Açılış Kokteyli (Mordoğan - Belediye Düğün Salonu)

7 Eylül 2007 Cuma

18:30 - 20:30    "Ulus Baker" Anma Oturumu (A Salonu)

21:00 -              Kuyucak Plajı'nda buluşma

8 Eylül 2007 Cumartesi

19:00 - 20:00    Şiir Dinletisi: Şeyh Bedrettin Destanı (A Salonu)

Özgür Tiyatro

20:30 -              Kongre Yemeği (Albatros Restoran)

Kongre Programı