March 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo

80'den sonra

03-06 Eylül 2009

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Üst başlığını “80’den Sonra” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’ni yine sizlerin katkılarıyla 3-6 Eylül 2009’da Karaburun ve Mordoğan’da gerçekleştireceğiz. Geçen yıl, kapitalizmin 1970’lerde başlayan son ve uzun yapısal krizini takiben beliren değişim/dönüşüm süreçlerini ele alarak başlattığımız tartışmayı bu yıl, “80’den Sonra” Türkiye kapitalizmine odaklanarak tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla 2009 Karaburun Bilim Kongresi’nde, 1980’le birlikte Türkiye’de yaşanılan toplumsal dönüşüm süreçlerini tüm veçheleri ile tartışmaya açmayı hedefliyoruz.

Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’ne sizleri davet ederken yine kolektif, kamusal, eleştirel bilgiye, akademi içinde ve dışında etrafımızı çeviren tel örgüleri aralayıp gerçeği ortaya çıkarma çabasını birlikte gerçekleştirmenin gereğine vurgu yapmak istiyoruz. Çağrımız yalnızca akademik alanda çalışan bilimcilere değil, gerçeği anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye cüret eden herkesedir. Başka bir deyişle çağrımız, önceki kongrelerimizde olduğu gibi yine sizedir.

Amaç

“80’den Sonra” Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim/dönüşüm süreçleri farklı bilimsel disiplinlere referansla çeşitli kongre, konferans ve sempozyumlara konu olmuştur ve olmaya da devam edecek gibi görünmektedir. Zira 80’li yıllarda yaşadığımız kırılma ile ortaya çıkan tarihsel-toplumsal süreçler derinleşerek devam etmekte ve umut/umutsuzluklarımızı, düşlerimizi, korkularımızı, beceriksizliklerimizi, tek kelimeyle bugünümüzü etkilemeye/belirlemeye devam etmektedir. İşte böylesi bir tema üzerinden kongre düzenlememizin temel amacı tam da burada yatmaktadır: Darbe sonrası Türkiye’deki değişim pratiklerini olabildiğince bütünlüklü bir şekilde tartışmaya açarak Türkiye’nin bugününü anlamaya katkı sağlamak… Öte yandan bu kongrenin, bizim için kritik önemde olan şu sorulara cevaplar üretilmesinde uygun bir zemin teşkil edebileceğini umuyoruz:

 • Türkiye’de devlet ve iktidar ağları nasıl ve ne yönde değişmektedir? Yerel iktidar ağları ile küresel iktidar ağları arasında ne gibi uyum ve çelişkiler bulunmaktadır?
 • Nasıl oluyor da, dünya düzeyindeki liberal uygulamaların Türkiye’deki tezahürü olan ve hemen her alanda (beslenme, barınma, sağlık, eğitim, örgütlenme, vb.) “büyük çoğunluk”un aleyhine işleyen mevcut süreç yeterince güçlü bir dirençle karşılaşmıyor?
 • Söz konusu sürecin bu şekilde işlemesinde belirleyici olan zor ve ikna araçları nelerdir ve bu araçlar nasıl bir bileşim ve tarihsel akış içinde, ne şekilde uygulanmışlardır/uygulanmaktadırlar?
 • Bu süreç nasıl değiştirilebilir?

“80’den Sonra” Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim/dönüşüm süreçleri kuşkusuz farklı bilimsel perspektif ve yöntemlere binaen tartışılabilir. Ancak biz bu tartışmayı, her şeyden önce çeşitli sınıflar ve bürokratik elit(ler) arasında süren hegemonya mücadelesi ve bu mücadelenin toplumsal hayatın farklı alanlarındaki görüngüleri bağlamında yürütmek niyetindeyiz. Bu çerçevede Türkiye’deki sınıflar arasında 1970’li yıllar boyunca oluşan güç dengesinin bizatihi askeri darbe ile değiştirilmesinin “80’den Sonra” Türkiye’yi anlamak açısından kritik bir belirleyen olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Diğer yandan, tartışmanın, Türkiye’nin kapalı bir inceleme nesnesi olarak ele alınmasına yol açacak bir biçimde değil, tüm özgünlükleriyle birlikte, dünya kapitalizmi içinde tahliline zemin hazırlayacak bir bağlamda yürütülmesinin anlamlı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, anti-kapitalist ve anti-emperyalist hareketlerin görece hız kestiği, SSCB ve Doğu Bloku’nun çözüldüğü, kapitalizmin yeniden yapılandığı, kısaca sınıflar arasındaki güç dengelerinin değiştiği bir dünyada Türkiye’yi tartışmak niyetindeyiz. Kapitalizmin genel değişim süreçlerinin, askeri darbenin gerçekleştirilmesi ve yapısal uyum programlarının uygulanmasından başlayarak, Türkiye’yi nasıl ve ne şekilde etkilediğini ortaya çıkaracak bir çabanın yaşanan değişimin anlaşılması açısından belirleyici olduğuna inanıyoruz.

Özetle, farklı toplumsal güç/iktidar odaklarının zaman içinde değişen belirleyicilikleri ve bu belirleyiciliklerin toplumsal hayatın farklı alanlarına yansımalarının, yer yer çeşitli bilimsel disiplinlerin merceğinden, yer yer de bütünsel bir şekilde ve tarihsel sürekliliği içinde tartışılmaya çalışılmasının Türkiye’nin bugününü anlamak açısından kritik önemde olduğunu düşünüyoruz.


Kapsam

“80’den Sonra” Türkiye’de gerçekleşen değişim/dönüşüm süreçlerinin, yukarıda sorduğumuz sorular eşliğinde, şu temel başlıklar çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır:

 • Yeni Emperyalizm ve Türkiye’de İktisat Politikaları
 • Küresel Kriz ve Türkiye
 • Türkiye’de Devlet ve İktidar Ağlarının Dönüşümü
 • Emperyalizm, Uluslarüstü Kuruluşlar, Küresel Entegrasyonlar
 • İktidar ve Hukuk Sistemindeki Dönüşüm
 • İdeoloji ve Söylemdeki Dönüşümler
 • Yeni “Refah” Rejimleri: İşsizlik, Sefalet, Sosyal Güvenlik
 • Eğitim, Sağlık ve Barınma
 • Toplumsal Kimliklerdeki Dönüşüm: Cinsiyet Ayrımcılığı, Etnisite
 • Kültür, Gündelik Hayat
 • Sanat, Edebiyat, Estetik
 • Medya
 • Doğanın Metalaşması: Ekolojik Dönüşüm
 • Türkiye Tarımında Dönüşüm
 • Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Siyasal İslam
 • Sol Muhalefet, Siyasî Katılım, Sistem Karşıtı Hareketler

Karaburun Bilim Kongresi’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, seçilmiş bildirilerden oluşan oturumlara, davetli konuşmacıların yer aldığı panellere, kolektif tartışmanın yürütüldüğü forumlara ve çalışma gruplarının hazırlayacağı çeşitli faaliyetlere (atölye çalışmaları, forumlar, film gösterimleri, sergiler, vb.) yer verilecektir.

Kuşkusuz bir kongrede tarihsel-toplumsal bir sistemin belirli bir dönemini bütün boyutlarıyla ele almak olanak dışıdır. Ancak tüm sınırlılıklarına rağmen (uzmanlaşmanın günümüzde ulaştığı düzey de göz önüne alındığında) bütüne bakmaya meyletmenin anlamak ve değiştirmek derdinde olanlar için ön açıcı olabileceği umudunu taşıyoruz.

 • Karaburun Bilim Kongresi’ne katılabilmek, gerçekleştirilecek etkinlikleri izleyebilmek için hiçbir özel koşul gerekmemekte, hiçbir bedel alınmamaktadır.
 • Karaburun Bilim Kongresi toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını, kongre salonlarında kolektif, kamusal ve eleştirel bilgiye susamış, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duyacağını açık olarak belirtir.
 • tarihinden itibaren yapılabilir. Tüm başvuruların web sayfasından temin edilebilecek şablon kullanılarak  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresine elektronik posta yolu ile yapılması gerekmektedir.
 • tarihine kadar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve sonuç ürün olarak tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.
 • Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların önceden metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kongremizde çalışma grupları öncelikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak tebliğler şeklinde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.
 • Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, katılımcıların, ortaya çıkacak son ürünün niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir. Çalışma grupları konusundaki ayrıntılı bilgilere web sitemizin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Çalışma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları ayrıca desteklemektedir.
 • Kongreye gönderilen tüm özet, rapor ve makalelerin yayın hakkı Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu’na aittir. İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden, çalışma gruplarında hazırlanan rapor ve makalelerden hakem değerlendirmesiyle seçilmiş bir kısmı, editörlü bir kitapta yayımlanacaktır.
 • Kongre, İzmir’in Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde yapılacaktır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler web sayfamızdan izlenebilir.

17 Şubat 2009 Bildiri Çağrısı
03 Mayıs 2009 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
24 Mayıs 2009 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
17 Haziran 2009 Geçici Programın İlanı
02 Ağustos 2009 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
24 Ağustos 2009 Kongre Programının İlanı
03-06 Eylül 2009 4. Karaburun Bilim Kongresi
 • Afşar TİMUÇİN
 • Ahmet Haşim KÖSE
 • Ahmet İNAM
 • Ahmet ÖNCÜ
 • Ata SOYER
 • Beno KURYEL
 • Bülent DİKEN
 • Cem SOMEL
 • Cem TERZİ
 • Durmuş Ali DEMİR
 • E. Ahmet TONAK
 • Ersan OCAK
 • Ertan Yılmaz
 • Eyüp ÖZVEREN
 • Fuat ERCAN
 • Funda BARBAROS
 • Galip YALMAN
 • Göksel N. DEMİRER
 • Gülnur SAVRAN
 • İzge GÜNAL
 • İzzettin ÖNDER
 • Korkut BORATAV
 • Mehmet TÜRKAY
 • Meral ÖZBEK BOSTANCIOĞLU
 • Nilgün TOKER KILINÇ
 • Oğuz OYAN
 • Özgür ORHANGAZİ
 • Samet BAĞÇE
 • Semahat ÖZDEMİR
 • Sezai TEMELLİ
 • Sibel ÖZBUDUN
 • Suavi AYDIN
 • Sungur SAVRAN
 • Tanıl BORA
 • Tarık ŞENGÜL
 • Temel DEMİRER
 • Tülin ÖNGEN
 • Veli LÖK
 • Yaşar UYSAL
 • Yücel ÇAĞLAR
 • Zuhal OKUYAN

Bilimsel Program