Mart 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo

bugünü anlamak

04-07 Eylül 2008

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Sevgili Karaburun Dostları,

Bu yıl da kongremize yoğun ilgi gösterdiniz. Bilim Kurulu'nun epeyce zorlandığı titiz bir seçme süreciyle belirlenen bildirileri Karaburun'a davet etmeye karar verdik. Zaman-mekân limitlerimizi zorlayarak olabildiğince çok başvuruyu kabul etmeye çalıştık. Buna karşın oturumlarda yer veremediğimiz birçok başvuru için halen üzüntü duyuyoruz. Fiziksel sınırlarımız, ana temamız ve alt temalarımız, oturum planı ve kongre programının tutarlılığı gibi birçok etken seçim sürecinde etkili oldu. Dolayısıyla kendi başına çok kıymetli birçok bildiriye maalesef yer veremedik. Karaburun Bilim Kongresi'ne daha önce katılanların bildiği gibi kongremizde bildiri sahibi olmadan da tartışmalara dahil olmak, fikirlerini açıklamak ve doğrudan kongreye katkıda bulunmak mümkündür. İlk yıldan beri altını çizdiğimiz birçok ilke (ticari sponsor kullanmamak, bağımsız ve eleştirel olmak gibi) aynı zamanda alışılmış kongre formatını kırmayı, paylaşıma açık, kollektif üretimi her aşamada destekleyen bir kongre oluşturabilme kaygısına yaslanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, bildirilerine oturumlarımızda yer veremediğimiz tüm dostlarla da 4-7 Eylül 2008'de Karaburun'da buluşmak istiyoruz. Karaburun'da kimsenin 'dinleyicisi' olmadığı, herkesin katılımcısı olduğu bir kongre hayata geçirmek için yine elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Tüm dostlar davetlimizdir.

İlk bildiri çağrısında kongre tarihi 5-7 Eylül 2008 olarak duyurulmuş fakat yoğun talep ve çalışma grupları göz önüne alınarak kongre programı 4-7 Eylül 2008 tarihlerine yerleştirilmiştir. Kongremiz 4 Eylül 2008 Perşembe günü, sabah çalışma gruplarının toplantılarıyla başlayacak, akşamüstü "Kapitalizmi Anlamak" oturumu ile açılış gerçekleşecektir.


Çağrı

Karaburun Bilim Kongresi'nin üçüncüsünü yine sizlerin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Gerçeğin apaçık bir biçimde gözler önüne serilmesinin bilimcinin asli görevi olduğu iddiasındaki kongremiz, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana süregelen tartışmalara yakından bakmayı ve bu tartışmalara eleştirel katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Bu nedenle kongrenin ana teması Bugünü Anlamak olarak belirlenmiştir. Karaburun Bilim Kongresi hem kapitalizmin bugününü tüm gerçekleriyle ifşa etmek hem de ilgili tüm alanlarda yeni tartışmalara zemin yaratabilmek amacıyla yine herkesin katılımına açık olacaktır. Başka bir deyişle, bu çağrı, bilimsel kompartımanların ötesinde ve hayatın içerisinde bir tartışma ortamı arayan ve bugünü anlama/anlatma kaygısı taşıyan herkese yöneliktir.

 

 

Amaç

Kapitalizm tarih sahnesinde belirdiği andan bu yana konjonktürel ve yapısal birçok kriz yaşamıştır. Bu noktada sermaye birikim kanallarında ortaya çıkan krizlere olduğu kadar kültürel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve benzeri birçok alanda kendini gösteren dönüşümlere/kırılmalara da dikkat çekmek gerekmektedir. Süregiden tartışmalarda bir yandan özellikle modernizmin ürettiği düşünülen kategorilerin çözüldüğüne sıkça vurgu yapılırken, bir yandan da "başlayanlar" ve "bitenler" kategorileri oluşturulmuştur. Örneğin Fordizmin, sınıfların, ulus-devletlerin, sosyalizmin ve hatta kapitalizmin ve tarihin bittiği bu dönemde deklare edilmiştir. Öte yandan bilgi toplumunun, esnek üretimin, post-Fordizmin, küreselleşmenin, sınıfsız toplumun ve hatta kapitalist olmayan kapitalizmin başladığı da yine aynı dönemde iddia edilmiştir. Sonuçta kavramların havada uçuştuğu ve gerçeğin giderek daha çok muğlaklaştırıldığı bir karmaşa ortaya çıkmış, birçok "yeni" arasında "gerçek", toplumlardan ve bilim alanlarından bilinçli olarak uzaklaştırılmaya başlanmıştır.
Karaburun Bilim Kongresi, 1970’lerden bu yana, kapitalizmin işleyiş biçiminin çarpıcı bir şekilde değiştiği ve [David Harvey'in de belirttiği gibi] bunun "üzerinde uzlaşılan tek nokta" olduğu kabulünden hareketle, tüm bu kavram karmaşası içerisinde "gerçeğin" peşine düşmeyi hedeflemektedir. Bu yalnızca farklı bilimsel alanlarda etkin tartışmalar yapmak demek değildir. Aynı zamanda bugünü eleştirel olarak anlamaya, kavramsal araçlarımızı kolektif olarak yeniden üretmeye ve hayata müdahil olabilmemizi sağlayacak başka bir praksisi hayata geçirmeye çalışmaktır.
Kapsam

Karaburun Bilim Kongresi’nin üçüncüsü yukarıda tanımlanan değişimlere/dönüşümlere yoğunlaşacak, bir yandan kolektif olarak bugünü anlamaya çalışırken bir yandan da bunun kuramsal ve pratik araçlarını üretmeye odaklanacaktır. Bu noktada tartışmaların doğa bilimlerinden toplumsal bilimlere, tıptan mekan bilimlerine kadar tüm alanları kapsaması ve başta kültür, ekoloji, teknoloji, emperyalizm, devlet, siyasal hareketler, sistem karşıtı hareketler, milliyetçilik, bilim, eğitim, sağlık, hukuk, sanat ve gündelik hayat olmak üzere hayatın tüm alanlarında yaşanan değişim/dönüşümlere vurgu yapması beklenmektedir.
Karaburun Bilim Kongresi’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seçilmiş bildirilerden oluşan oturumlara, davetli konuşmacıların yeraldığı panellere ve kolektif tartışmanın yürütüldüğü forumlara yer verilecektir. Yine geçen yıl özel oturumlara konu olan "temel ihtiyaçlar" (sağlık, eğitim, barınma, iş, beslenme vb.), "uygulama alanında bilimsel bilgi" (mühendislik, mimarlık, teknik bilimler vb.) ve "sokağın bilgisi" oturumları geliştirilmiş projelerle kongrede yerini alacaktır. Bir yandan farklı alanlarda süregiden bilgi üretim faaliyetlerinin sonuçları kongreye taşınırken, diğer yandan bilimsel bilginin nüfuz ettiği/etmesi gereken uygulama alanları tartışma nesnesine dönüştürülmeye çalışılacaktır. Kongre süresince yapılan tüm etkinliklerin kolektif bir emeğin sonucu olmasına ve paylaşımın artırılmasına özen gösterilecektir.
Karaburun Bilim Kongresi’ne bugünü anlamak ana temasıyla ilişkili bildiri, oturum ve çalışma grubu başvurusu yapılabilir.
Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu olarak yalnızca varlığını akademi sınırlarında sürdürmeye çalışan bilimcileri değil, akademi dışına itilmiş ya da zaten dışında örgütlenmiş tüm araştırmacıları, tarihsel-toplumsal gerçekliğin araştırılması/apaçık ortaya çıkarılması yolunda çaba sarf eden ve bugünü anlamayı/anlatmayı kendisine dert edinmiş olan herkesi kongremize davet ediyoruz.

 

 • Barış Alpaslan
 • Burak Bakır
 • C. Taylan Akdağ
 • Emel Yuvayapan
 • Esin Candan
 • Gülçin Yörük
 • İbrahim Sivrikaya
 • K. Eser Afşar
 • Nesrin Candan
 • Nida Kâmil Özbolat
 • Nihat Koçyiğit
 • Ömer Selvi
 • Afşar TİMUÇİN
 • Ahmet Haşim KÖSE
 • Ahmet İNAM
 • Ahmet ÖNCÜ
 • Ayhan EROL
 • Aykut ÇELEBİ
 • Ata SOYER
 • Beno KURYEL
 • Bülent DİKEN
 • Cem SOMEL
 • Cem TERZİ
 • Doğan ÖZLEM
 • Durmuş Ali DEMİR
 • E. Ahmet TONAK
 • Ender HELVACIOĞLU
 • Ersan OCAK
 • Ertan YILMAZ
 • Eyüp ÖZVEREN
 • Feride AKSU
 • Fuat ERCAN
 • Galip YALMAN
 • Göksel N. DEMİRER
 • Gülnur SAVRAN
 • H. Ünal NALBANTOĞLU
 • İşaya ÜŞÜR
 • İzge GÜNAL
 • İzzettin ÖNDER
 • Kadir CANGIZBAY
 • Kamil Okyay SINDIR
 • Korkut BORATAV
 • Mehmet TÜRKAY
 • Meral ÖZBEK BOSTANCIOĞLU
 • Mustafa ALTINTAŞ
 • Necmi ERDOĞAN
 • Neşecan BALKAN
 • Nilgün TOKER KILINÇ
 • O. Cengiz BAŞKAYA
 • Oğuz OYAN
 • Özgür ORHANGAZİ
 • S. Tayfun ÖZKAYA
 • Samet BAĞÇE
 • Semahat ÖZDEMİR
 • Sezai TEMELLİ
 • Sibel ÖZBUDUN
 • Suavi AYDIN
 • Sungur SAVRAN
 • Taner TİMUR
 • Tanıl BORA
 • Temel DEMİRER
 • Tülin ÖNGEN
 • Veli LÖK
 • Yaşar UYSAL
 • Yücel ÇAĞLAR
 • Zuhal OKUYAN

 

01 Nisan 2008 Bildiri için ikinci/son çağrı
01 Mayıs 2008 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
30 Mayıs 2008 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
20 Haziran 2008 Geçici Programın İlanı
03 Ağustos 2008 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
25 Ağustos 2008 Kongre Programının İlanı
04 Eylül 2008 Çalışma Grupları ve Kongre Açılışı
04-070 Eylül 2008 3. Karaburun Bilim Kongresi

Fotoğraf Sergisi - Film Gösterimi - Tiyatro

"bugün" (Fotoğraf Sergisi)

Suzan BAKIR

Bugün, geçip gittiğimiz yollar üzerinde gördüğümüz yapısal olarak var olan her şeyin sürekli yeniden üretilerek mevcut sistemin devam ettirildiği bir zaman dilimini tanımlıyor. Suzan Bakır'ın "bugün" adlı kavramsal fotoğraf sergisi de, bu yol üstü görüntülerinden bir kısmının, çağrıştırdığı kavramlarla birlikte sergilenmesi çabası. Tematik koordinatörlüğünü Fuat Ercan'ın yaptığı çalışmada fotoğrafın yetersiz kaldığı noktada kelimeler, kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktada da fotoğraflar dillenip günün şifrelerini açığa çıkarmaya çalışıyor.

Tarih: 4–7 Eylül 2008  

Yer: Halk Eğitim Merkezi


"Mahallelinin Gözüyle Gülensu-Gülsuyu" (Fotoğraf Sergisi)

Tarih: 4-7 Eylül 2008 Yer: Karaburun Merkez


"Dönertaş"

Proje-Fotoğraflar: Nezaket TEKİN

Süre: 18'

İzmir'in, önceden gözde bir merkezi, sonradan ise merkezdeki sakıncalı arka sokağı olarak görülen, şu sıralar ise mültecilerin bekleme/geçiş noktalarından biri olan Dönertaş ve çevresine Oteller Sokağı ile başlayan restorasyon çalışmaları dolayısıyla tekrar "hayat verilmeye" çalışılıyor. Görsel – işitsel bir fotoğraf çalışması olan "Dönertaş" bu sürecin izlerini takip ediyor.

I. Gösterim: 5 Eylül 2008 Cuma Saat: 12:45

II. Gösterim: 6 Eylül 2008 Cumartesi Saat: 14:00*

* Nezaket Tekin’in katılımıyla  Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"4857" (Tuzla Belgeseli)

Yönetmen: Petra HOLZER/Selçuk ERZURUMLU/Ethem ÖZGÜVEN

Süre: 33'

Çekimleri Ekim 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen "4857" belgeseli, Tuzla'daki ölümlerle gündeme gelen yaşamı görünür hale getiriyor. "4857", kaynak ışığından, raspa tozlarından, eş ağıtlarından, inatçı direniş sloganlarından, soğukkanlı açıklamalardan kendi müziğini buluyor.

I. Gösterim: 5 Eylül 2008 Cuma Saat: 14:00

II. Gösterim: 6 Eylül 2008 Cumartesi Saat: 12:45*

* Petra Holzer'in katılımıyla

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Gıyaben"

Fikir/Gerçekleştirme: Nurşen BAKIR

Montaj: Nurşen BAKIR-E.Ahmet TONAK

Süre: 27'

Aile ve günlük hayat üzerine çekilmiş amatör 8 mm filmlerin kurgulanması yoluyla yaratılmış bir buluntu film (found footage) belgeseli olan Gyaben’de eldeki görsel malzemeyle, kaybolmuş, geçmiş bir dünyanın yeniden kurularak değerlendirilmesi deneniyor.

I. Gösterim: 5 Eylül 2008 Cuma Saat:18:45*

* Nurşen Bakır ve E.Ahmet Tonak'ın katılımıyla

Yer: A Salonu

II. Gösterim: 6 Eylül 2008 Cumartesi Saat: 14:30

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Son Kumsal" (Karadeniz Sahil Yolu Belgeseli)

Yönetmen: Rüya Arzu KÖKSAL/ Görüntü Yönetmeni: Aydın KUDU

Süre: 56'

Güzel bir yaz günü, Vakfıkebir kasabasının Dutluk plajında güne neşeyle başlayan çocuklar, top oynayan, horon tepen gençler, güneşlenenler, yüzenler… Doğal limanların ve balıkçı barınaklarının otoyol yapımı yüzünden yok olmasıyla kendilerine yeni yerler arayan balıkçıların takalarını karayoluyla taşımaları ve trajikomik öyküleri... Son Kumsal Karadeniz halkının, yol yapma bahanesiyle denizinden koparılmasının hikâyesini anlatıyor.

I. Gösterim: 6 Eylül 2008 Cumartesi Saat: 16.00

II. Gösterim: 7 Eylül 2008 Pazar Saat: 12.35

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Göç" – İMECE

Süre:20’

"Göç" belgeseli, İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Başıbüyük Mahallesi'ni konu alan, mahallenin 2004 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ile evlerinden çıkarılmak istenen mahalle halkının yaşadıklarından ve proje karşısındaki mücadelesinden bir kesiti anlatmaktadır. 1950'li yıllarda yaşanan zorunlu iç göç sonucu kurdukları kendi yaşam alanlarından -bu kente verdikleri onca emeğe rağmen- koparılmak istenen mahalle halkının, güvenlik güçleri eşliğinde sürdürülmeye çalışılan şantiyenin, şiddetin ve yeniden göçe direnişin öyküsüdür.

Tarih: 5 Eylül 2008 Cuma Saat:20:00

Yer: Karaburun Merkez


"Arka Bahçede Yıkım" – BAŞKA KÜLTÜR EVİ

Süre: 55’

İstanbul'un farklı mahallelerinde farklı zamanlarda meydana gelen yıkımları, yıkımlar sırasında ve sonrasında yaşananları bizzat yaşayanların gözünden dile getiren belgesel yıkımın sadece bir binanın yerle bir edilmesi değil yaşam alanlarının kaybolması olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

Tarih: 5 Eylül 2008 Cuma Saat:15:00

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Şehirciler Buluşuyor" - Ankara – KENTSİZ

Süre: 20’

Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den; yaşam alanlarını yıkıma uğratan, yalnızca rant merkezli bir anlayışa sahip tüm kent yönetimlerine karşı sesimizi duyurmak, kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı direniş yürüten mahallelere destek olmak için bir araya geldik. Şehirci sensin diyerek ve kentlerde yaşanan yıkımlara karşı duyarlı tüm kesimlerin bir araya gelmesi için çağrı yaparak mahalleleri bir araya getirdik, birlikte tartıştık, yalnız olmadığımızı öğrendik. İlkini İstanbul Sulukule ve Başıbüyük'te İkincisini Ankara Dikmen ve Mamak'ta gerçekleştirdiğimiz "Şehirciler Buluşuyor" etkinliklerinin Ankara ayağında yaşadığımız deneyimleri bu film ile paylaşıyoruz.

Tarih: 6 Eylül 2008 Cumartesi Saat: 15:00

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Mortakya – Roman Kahramanlar"

Birol ÜZMEZ ve Tülün ŞAŞMAZ ÜZMEZ

Süre: 30’

Sekiz aylık bir çalışma sonunda, İzmir'in Ege Mahallesi'nde yaşayan Romanların yaşamlarından fotoğraflarla bize kesitler sunan Birol üzmez ve Tülün Şaşmaz üzmez bu fotoğrafları Roman müzikleri eşliğinde görsel bir anlatıya dönüştürmüş. Çeşitli illerde ve mekanlarda gösterilen bu video topladığı beğeni kadar Roman mahallelerine ve kültürüne olan ilgiyi de arttırmıştır.

Tarih: 5 Eylül 2008 Cuma Saat: 17:30

Yer: Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi


"Pandora'nın Kutusu" (Tiyatro)

Bilgesu ERENUS, "Pandora'nın Kutusu" diye adlandırdığı tek kişilik gösterisinde, 1973- 2008 yılları arasında yazdığı oyunlarının kadın kahramanlarını, gitarı ve şarkılarının yanı sıra, geleneksel tiyatromuzun önemli bir öğesi İbiş'le birlikte sunarken, yalnızca tiyatromuzun değil, toplumumuzun da tarihsel bir panoramasını çiziyor.

Tarih: 6 Eylül Cumartesi 2008 Saat: 19:30

Yer: A Salonu

Kongre Programı