Şubat 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2018   twitter-logo2    Facebook-Logo

akademi ve gündem

02-05 Eylül 2010

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Bildiri Çağrısı

Üst başlığını “akademi ve gündem” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin beşincisini yine sizlerin katkılarıyla 2-5 Eylül 2010 tarihleri arasında Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğiz. Dört yıllık serüveni içerisinde akademi, bilim ve üniversite alanına özel bir önem veren, gerçeği anlama ve açıklama uğraşını odağına alan ve alternatif gündemler yaratabilmek için çaba harcayan Karaburun Bilim Kongresi, beşinci yılında akademi – gündem ilişkisini tartışmayı hedeflemektedir.Üst başlığını “akademi ve gündem” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin beşincisini yine sizlerin katkılarıyla 2-5 Eylül 2010 tarihleri arasında Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğiz. Dört yıllık serüveni içerisinde akademi, bilim ve üniversite alanına özel bir önem veren, gerçeği anlama ve açıklama uğraşını odağına alan ve alternatif gündemler yaratabilmek için çaba harcayan Karaburun Bilim Kongresi, beşinci yılında akademi – gündem ilişkisini tartışmayı hedeflemektedir.
Geçen yıl çağrı metnimizde sizleri “kolektif, kamusal, eleştirel bilgiyi üretme; akademi içinde ve dışında etrafımızı çeviren tel örgüleri aralayıp gerçeği ortaya çıkarma çabasına” katılmak üzere Karaburun’a davet etmiştik. Bu yıl ise geçen yılki davetimize aracı olan bu ifadenin kendisini tartışabilmeyi, bizleri çeviren tel örgüleri aşmanın somut yollarını birlikte üretebilmeyi umuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrımızın yalnızca akademide çalışan bilimcilere dönük olmadığının, gerçeği anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye cüret eden herkese yönelik olduğunun altını çiziyoruz.

“akademi ve gündem” başlığı açık olarak iki temel alanı işaret etmektedir: Bir yanda yükseköğretim ve araştırma kurumlarının tamamına gönderme yapan akademi kavramı, diğer yanda ise hayatımızı önemli ölçüde belirleyen, yapaylığı ya da gerçekliği tartışma konusu olmuş uğraşların tamamını kapsayan gündem kavramı. Kongremiz bu iki alanı ayrı ayrı ele almaktan çok, birbirleriyle ilişkisine, özellikle de akademinin gündemle kurduğu iki yönlü ilişkiye (belirleyen ve/veya belirlenen olarak) odaklanmayı hedeflemektedir. Bu anlayışla, akademinin ‘verili toplumsal gündemin’ yer yer üreteni ve taşıyıcısı olma durumu ile ‘gerçek toplumsal gündeme’ müdahil olmadaki aczi tartışmaların merkezinde yer alacaktır.

Kongremizde, geçmiş yıllarda ayrı/özel başlıklar halinde ele alınan bilimitaateleştiriüniversitelerbilimcilerbilimin finansmanı veüniversitelerin piyasalaşması gibi konular bu yıl da akademi tartışmalarının içinde yer alacaktır. Buna karşılık söz konusu alt başlıkların ayrı ayrı ele alınmasından çok toplumsal gündem başlığı ile ilişkilendirilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

gündem ile kastedilen yalnızca hayatlarımıza sokulan günübirlik tartışmalar değildir. Toplumsal gündemin tarihsel sürekliliği içinde ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle bu başlık altında öncelikle yeni işçileşme süreçleriçevre ve ekolojidevlet ve bürokrasi,sanat ve medya üst başlıklarında sınıflandırılabilecek konuların tartışılması planlanmaktadır. Akademinin söz konusu gündemle ilişkilenme biçimi ve bilimcilerin toplumsal gündem karşısında aldıkları ya da alamadıkları tavır özellikle ele alınacaktır.

Özetle, akademi ve gündem” başlıklı 5. Karaburun Bilim Kongresi’nde, akademinin toplumsal gündeme ne kadar müdahil olduğu, gündemi nasıl ve ne şekilde belirlediği veya özellikle günübirlik meşguliyetler tarafından ne kadar belirlendiği sorularından başlanarak; akademik kurumların ve bilimcilerin yapay/yaratılmış gündemler ve gerçek toplumsal gündem karşısında nasıl tavır aldıkları, egemenlerle (ve onların gündemi ile) nasıl ilişkilendikleri konusunda eleştiriler sunulacaktır. Bununla birlikte kongre; tüm ezilenlerin ve emekçilerin gündemine ortak olma iddia ve cüretini tüm dostlarıyla birlikte hayata geçirecektir.

Karaburun Bilim Kongresi her yıl olduğu gibi bu yıl da sokağın bilgisi oturumuna, forumlara ve çeşitli çalışma gruplarına yer verecektir. Ayrıca davetli konuşmacıların da yer aldığı ve ana tema ile ilişkili konularda (alternatif akademiler, Kürt sorunu, emek hareketleri vb.)  özel oturumlar düzenlenecektir. Tüm katılımcılarımız oturum başvurusunda bulunabilir ve ana tema ile ilişkili olarak gözden kaçırdığımızı düşündükleri konular hakkında önerilerini sunabilirler.

— Karaburun Bilim Kongresi’ne katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım parası alınmamaktadır.

— Karaburun Bilim Kongresi toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bilimsel bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını, kongre salonlarında kolektif, kamusal ve eleştirel bilgiye susamış, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duyacağını açık olarak belirtir.

—Tüm başvuruların (bildirioturumçalışma grubu) web sayfasından temin edilebilecek şablon kullanılarak ve   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine elektronik posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

— Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisiniaçık bir biçimde savınıanahtar sözcükleriile temel atıflarını içeren ve beş yüz sözcükten az olmayan özetlerini en geç 1 Mayıs 2010 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.

— Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerinkongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve sonuç ürün olarak tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.

— Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların önceden metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.

— Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

— Kongremizde çalışma grupları özellikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak bildiriler biçiminde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.

—  Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planınınkatılımcılarınortaya çıkacak son ürünün niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir.

—  Çalışma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

— Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları özellikle desteklemektedir.

— Kongreye gönderilen tüm özet, rapor ve makalelerin yayın hakkı Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu’na aittir. İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden, çalışma gruplarında hazırlanan rapor ve makalelerden hakem değerlendirmesiyle seçilmiş bir kısmı editörlü bir kitapta yayımlanacaktır.

— Kongre, İzmir’in Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde yapılacaktır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler web sayfamızdan izlenebilir.

17 Mart 2010 Bildiri Çağrısı
10 Mayıs 2010 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
01 Haziran 2010 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
01 Temmuz 2010 Geçici Programın İlanı
02 Ağustos 2010 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
23 Ağustos 2010 Kongre Programının İlanı
02-05 Eylül 2010 5. Karaburun Bilim Kongresi

*        Eğitim İçin Küresel Eylem Dalgası: Tek Dünya, Tek Mücadele (Yürütücü: Mo, MalburgÜniversitesi – Almanya) * “C6 Panel ve Forum” kapsamında gerçekleştirilecektir.

*        Akademi ve Özgürlük (Yürütücü: Özge Altın, Bilgi Üniversitesi)

*        Akademi, Gündem ve Eleştirel Pedagoji (Yürütücü: Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi)

*        Akademinin Otonomisi (Yürütücü: Özlem Duva Kaya, Ege Üniversitesi)

*        Hâkim Medyaya Karşı Alternatif İletişim Stratejileri (Yürütücü: Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi)

*        Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül (Yürütücü: D. Emrah Zıraman, Dokuz Eylül Üniversitesi)

*        Akademinin Tarihinde ve Bugün İşsizliğe Bakış Açısı (Yürütücü: Ahmet Önder, Ege Üniversitesi)

Bilimsel Program