Mart 20, 2019
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2019   twitter-logo2    Facebook-Logo

dünyanın dört bucağı: kapitalizm ve mücadele

Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun anısına

 

08-11 Eylül 2011

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Bildiri Çağrısı

Bu yıl altıncısını yine Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ana temasını “dünyanın dört bucağı: kapitalizm ve mücadele” olarak belirledik. 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kongrede, dünyanın dört bucağını değişik biçimlerde denetleyen, ekonomik müdahalelerden fiili savaşlara kadar iktidarını tahkim etmenin bir dizi yolunu hayata geçiren kapitalizmi ve yine bu iktidar biçimlerine karşı dünyanın dört bir yanında baş gösteren mücadele pratiklerini tartışmalarımızın odağına taşımayı hedefliyoruz.
Bugün yaşanan döneme bir milat ilan edeceksek, kuşkusuz bu Soğuk Savaş’ın bitişi olacaktır. Soğuk Savaş’ın bitişinin kapitalizmin tarihsel gelişimi açısından kritik ve öncelikli önemi, kapitalizmin mekânsal yayılımının önünde herhangi bir engelin kalmamış olması ve mekânsal sınırının sonuna gelindiği gerçeğidir. Bu gerçekliğin operasyonel süreçler açısından izlenebilir olduğu en önemli gelişme, mevcut mekânsal sınırların yeniden gözden geçirilmesine dönük emperyalizmin kendi içinde yaşadığı çatışmaların geriye dönük bir denetim savaşı sürecine girilmesiyle oldu. Burada kritik olan, mekâna dönük yeniden denetim çatışmalarını anlamlı kılan, aynı zamanda kapitalizmin ve dolayısıyla sermayenin birincil çelişki ve çatışmasının sistemin kendi içine taşınmış olmasıdır.

Söz konusu çatışmaları “normalleştiren” ve bir anlamda geniş kitlelerin gözünde meşrulaştıran en önemli etken, genel olarak kapitalizmin dünyanın dört bucağında kendini yeniden üretmesinin bir ifadesi olarak da anlamlandırılacak neoliberal hegemonyanın inşa edilmiş olmasıdır. Bütün bağlamlarda bir dizi karşı çıkışa rağmen, bu hegemonya aracılığıyla uzun süredir meşruiyetini sürdürdüğü bu süreç, kapitalizmin aynı zamanda dünya ölçeğinde yeni ve toptan bir entegrasyon sürecine işaret eder.

Kongrenin ana teması açısından buraya kadar genel çerçevesi çizilmeye çalışılan durumu değerlendirdiğimizde karşımıza belirli tarihselliklerle bağlantılı olarak çakışan ve birbiriyle ilişkili hiyerarşik üç yapı çıkmaktadır: Dünya genelinde geçerli olan ulus devletler arasındaki hiyerarşi, buna karşılık gelen ulusal ekonomiler arasındaki hiyerarşi ve nihayet uluslararasılaşmış sermayeler arasındaki hiyerarşi.  Bu üç aksın iç mimarisi, birbiriyle çakışan ve çatışan yanlarıyla ele alındığında 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin temel sorunsalı da karşımızda belirmeye başlayacaktır.

Ulus devletler arasındaki hiyerarşinin anlam bulduğu pek dinamik olmayan bağlam Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve Latin Amerika’daki yeniden yapılanmaya dönük iç ve dış dinamiklerin etkileşimiyle ortaya çıkmakta olan yeni coğrafi farklılaşmalar ve etkileşimleri kongrenin bir alt teması olarak belirlememizi gerektirmiştir. Özellikle son dönemde Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde yaşanan gelişmeler, bundan sonrasının enerjisini de içinde taşıyacaktır. Soğuk savaş döneminin otoriter/antikomünist yapılanmaları karşısında bütün bu coğrafyalardaki halkların farklılaşan “hak” talepleri ve bu taleplere dönük pratikler “yeni” sürecin tartışılması gereken vakaları olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan söz konusu coğrafyanın “yeni” koşullarda dünya kapitalizmine entegrasyonu önümüzdeki dönemin üzerinde durulması gereken önemli gelişmeleri olarak değerlendirilmelidir.

Ulusal ekonomiler arasındaki hiyerarşinin kendi içinde sahip olduğu düşük dinamizm, ulus devletler arasındaki benzer durumla istikrarlı bir ilişki içinde seyretmektedir. Kapitalizmin tam da maliyeti toplumsallaştıran, karı özelleştiren ve sınıfların çatışan çıkarlarını “ortak iyi” söylemiyle birleştiren işleyişini deşifre ederek tartışmak, içinde bulunduğumuz süreç için daha da acil ve önemli bir konumdadır.

Uluslararasılaşmış sermayeler arasındaki hiyerarşinin önceki iki bağlamla ilişkisi 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin en kritik ayağını oluşturacaktır. Kapitalizmin yeniden yapılandığı bu süreçte, doğa da dahil olmak üzere dünyanın dört bucağındaki her türlü var oluş hallerini tahribe girişmesi, çanların çalmış olduğuna delalet olarak değerlendirilmelidir. Diğerleriyle karşılaştırıldığında kendi hiyerarşisi içinde en dinamik yapıya sahip olan bu bağlam, işçi sınıfının Türkiye ve Dünya ölçeğinde içinde bulunduğu durumu da kapsayan bir niteliğe sahiptir. Büyük ölçüde sermayenin yönlendirdiği ve tek yanlı akan yaşadığımız bu tarih içinde mümkün olan en geniş tanımıyla işçi sınıfının durumunu anlamak, mücadelenin ve mevcudu dönüştürmenin bilgisini üretmek her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir.

Böyle bir üretimin analiz birimi sınıf kategorisi olduğu ölçüde, kongremizde sunulacak bildiriler ve çalışma grupları sunumlarıyla oluşacak birikim, kongrenin amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bildiri, çalışma grubu ya da oturum önerilerinizi “Ortadoğu'da, Latin Amerika'da, Balkanlar'da ve Kuzey Afrika’da neler oluyor? Kapitalizmin müdahalesi ile nasıl bir dünya oluştu? Kapitalizmin bir kurumsallaşması olarak ulus devlet, ulus devletlerin kuruluş süreci ve sınıf mücadeleleri, Türkiye'de ulus devletin dönüşümü, otoriter gericiliğin yükselmesi, kapitalizmin mekânsal yayılışının dinamikleri, dünya ölçeğinde kapitalizmin tarihinin bilançosu, doğanın metalaşması, emek denetim biçimlerinin dünya ölçeğindeki dağılımı, göçmen ve mülteci işgücü kullanımı, emek gücünün yeniden üretiminin farklı deneyimlerde aldığı biçim, kadın ve çocuk emeğinin bu süreçteki yeri ve kapitalizmin kültürel inşa mekanizmaları” konularında gönderebilirsiniz.

Bütünsel işleyişin bütün veçhelerini kapitalist gerçekliğin farklılaşan açığa çıkma biçimleri aracılığı ile izlemek, yukarıda vurgulanan farklı bağlamları bir birine bağlayan ilişkileri görünür kılmakla mümkündür. 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin bu amaca hizmet edeceğini düşünüyor ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yalnızca akademi içinde çalışan bilimcilerin değil gerçeğin ve eleştirel bilginin peşinde olan herkesin katılımını beklediğimizi vurguluyoruz.

— Karaburun Bilim Kongresi’ne katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım bedeli alınmamaktadır.

— Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bilimsel bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmekte; bilimciler kadar halkın katılımını da önemsemektedir. Düzenleme Kurulu, son yıllarda kongrelerin bilimcinin çalışmasını paylaşarak eleştiriye açtığı ortamlar olmaktan çıkmasının, tebliğ sunmanın bilim pratiğinin nihai değil bir ara basamağı olduğunun unutulmasının, sadece tebliğ sunanların birbirini dinlediği salonlara sıkışmasının, üstelik bu salonlara da para ödemeden girilememesinin bilim ortamını zayıflattığını; kongre salonlarında kolektif, kamusal ve eleştirel bilginin peşinde, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duyacağını açık olarak belirtir.

—Tüm başvuruların (bildiri, oturum, çalışma grubu vd.) web sayfasından temin edilebilecek şablon kullanılarak ve Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine elektronik posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

— Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve beş yüz sözcükten az olmayan özetlerini en geç 1 Mayıs 2011 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve sonuç ürün olarak tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.

Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların önceden metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.

— Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olması gerekmemektedir. Aksine Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun bize öğretmiş olduğu gibi, bilimci çalışmasını tekrar tekrar gözden geçirme, paylaşma, yayma ve tartışma hakkına sahiptir.

— Kongremizde çalışma grupları özellikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak bildiriler biçiminde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.

—  Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, katılımcıların, ortaya çıkacak son ürünün niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir.

—  Çalışma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

— Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları özellikle desteklemektedir.

— Karaburun Bilim Kongresi, Kongrede sunulan özet, rapor, bildiri ve konuşmaların yayın hakkını hiçbir biçimde sahiplenmez; aksine kamuya ait olduğunu iddia eder.  İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden, çalışma gruplarında hazırlanan rapor ve makalelerden, hakemlerce  incelenip seçilmiş olanlar, editörlü bir kitapta yayımlanabilecektir.

— Kongre, İzmir’in Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde yapılacaktır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler web sayfamızdan izlenebilir.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi, Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği’nin çatısı altında ve Karaburun’daki binasında yapılacaktır. Atölyelerin gelecek yıllarda süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Bu yılki program, ekonomi politik alanına yoğunlaşacaktır. Ders programı, derslerin içerikleri ve okuma listeleri, katılımcıların başvuru koşulları ve konaklama bilgileri web sayfamızdan takip edilebilir. Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi'nde dersler ücret karşılığı verilmeyecek, katılımcılardan hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi  Başvuruları 21 Mayıs 2011 Cumartesi Günü Başlamıştır


 

14 Mart 2011 Bildiri Çağrısı
01 Mayıs 2011 Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Gün
01 Haziran 2011 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
01 Temmuz 2011 Geçici Programın İlanı
05 Ağustos 2011 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
26 Ağustos 2011 Kongre Programının İlanı
03-08 Eylül 2011 Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi
08-11 Eylül 2011 6. Karaburun Bilim Kongresi
web www.kongrekaraburun.org
e-posta Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
posta adresi 857 sokak No: 5 / 401 Gülcüoğlu İşhanı 35240 Konak / İZMİR
telefon 0 232 4252670
gsm 0 555 8508817

İletişim Formu İçin TIKLAYINIZ