Amaç ve Kapsam

“akademi ve gündem” başlığı açık olarak iki temel alanı işaret etmektedir: Bir yanda yükseköğretim ve araştırma kurumlarının tamamına gönderme yapan akademi kavramı, diğer yanda ise hayatımızı önemli ölçüde belirleyen, yapaylığı ya da gerçekliği tartışma konusu olmuş uğraşların tamamını kapsayan gündem kavramı. Kongremiz bu iki alanı ayrı ayrı ele almaktan çok, birbirleriyle ilişkisine, özellikle de akademinin gündemle kurduğu iki yönlü ilişkiye (belirleyen ve/veya belirlenen olarak) odaklanmayı hedeflemektedir. Bu anlayışla, akademinin ‘verili toplumsal gündemin’ yer yer üreteni ve taşıyıcısı olma durumu ile ‘gerçek toplumsal gündeme’ müdahil olmadaki aczi tartışmaların merkezinde yer alacaktır.

Kongremizde, geçmiş yıllarda ayrı/özel başlıklar halinde ele alınan bilimitaateleştiriüniversitelerbilimcilerbilimin finansmanı veüniversitelerin piyasalaşması gibi konular bu yıl da akademi tartışmalarının içinde yer alacaktır. Buna karşılık söz konusu alt başlıkların ayrı ayrı ele alınmasından çok toplumsal gündem başlığı ile ilişkilendirilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

gündem ile kastedilen yalnızca hayatlarımıza sokulan günübirlik tartışmalar değildir. Toplumsal gündemin tarihsel sürekliliği içinde ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle bu başlık altında öncelikle yeni işçileşme süreçleriçevre ve ekolojidevlet ve bürokrasi,sanat ve medya üst başlıklarında sınıflandırılabilecek konuların tartışılması planlanmaktadır. Akademinin söz konusu gündemle ilişkilenme biçimi ve bilimcilerin toplumsal gündem karşısında aldıkları ya da alamadıkları tavır özellikle ele alınacaktır.

Özetle, akademi ve gündem” başlıklı 5. Karaburun Bilim Kongresi’nde, akademinin toplumsal gündeme ne kadar müdahil olduğu, gündemi nasıl ve ne şekilde belirlediği veya özellikle günübirlik meşguliyetler tarafından ne kadar belirlendiği sorularından başlanarak; akademik kurumların ve bilimcilerin yapay/yaratılmış gündemler ve gerçek toplumsal gündem karşısında nasıl tavır aldıkları, egemenlerle (ve onların gündemi ile) nasıl ilişkilendikleri konusunda eleştiriler sunulacaktır. Bununla birlikte kongre; tüm ezilenlerin ve emekçilerin gündemine ortak olma iddia ve cüretini tüm dostlarıyla birlikte hayata geçirecektir.

Karaburun Bilim Kongresi her yıl olduğu gibi bu yıl da sokağın bilgisi oturumuna, forumlara ve çeşitli çalışma gruplarına yer verecektir. Ayrıca davetli konuşmacıların da yer aldığı ve ana tema ile ilişkili konularda (alternatif akademiler, Kürt sorunu, emek hareketleri vb.)  özel oturumlar düzenlenecektir. Tüm katılımcılarımız oturum başvurusunda bulunabilir ve ana tema ile ilişkili olarak gözden kaçırdığımızı düşündükleri konular hakkında önerilerini sunabilirler.