Amaç ve Kapsam

 

Amaç

Kapitalizm tarih sahnesinde belirdiği andan bu yana konjonktürel ve yapısal birçok kriz yaşamıştır. Bu noktada sermaye birikim kanallarında ortaya çıkan krizlere olduğu kadar kültürel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve benzeri birçok alanda kendini gösteren dönüşümlere/kırılmalara da dikkat çekmek gerekmektedir. Süregiden tartışmalarda bir yandan özellikle modernizmin ürettiği düşünülen kategorilerin çözüldüğüne sıkça vurgu yapılırken, bir yandan da “başlayanlar” ve “bitenler” kategorileri oluşturulmuştur. Örneğin Fordizmin, sınıfların, ulus-devletlerin, sosyalizmin ve hatta kapitalizmin ve tarihin bittiği bu dönemde deklare edilmiştir. Öte yandan bilgi toplumunun, esnek üretimin, post-Fordizmin, küreselleşmenin, sınıfsız toplumun ve hatta kapitalist olmayan kapitalizmin başladığı da yine aynı dönemde iddia edilmiştir. Sonuçta kavramların havada uçuştuğu ve gerçeğin giderek daha çok muğlaklaştırıldığı bir karmaşa ortaya çıkmış, birçok “yeni” arasında “gerçek”, toplumlardan ve bilim alanlarından bilinçli olarak uzaklaştırılmaya başlanmıştır.
Karaburun Bilim Kongresi, 1970’lerden bu yana, kapitalizmin işleyiş biçiminin çarpıcı bir şekilde değiştiği ve [David Harvey’in de belirttiği gibi] bunun “üzerinde uzlaşılan tek nokta” olduğu kabulünden hareketle, tüm bu kavram karmaşası içerisinde “gerçeğin” peşine düşmeyi hedeflemektedir. Bu yalnızca farklı bilimsel alanlarda etkin tartışmalar yapmak demek değildir. Aynı zamanda bugünü eleştirel olarak anlamaya, kavramsal araçlarımızı kolektif olarak yeniden üretmeye ve hayata müdahil olabilmemizi sağlayacak başka bir praksisi hayata geçirmeye çalışmaktır.
Kapsam

Karaburun Bilim Kongresi’nin üçüncüsü yukarıda tanımlanan değişimlere/dönüşümlere yoğunlaşacak, bir yandan kolektif olarak bugünü anlamaya çalışırken bir yandan da bunun kuramsal ve pratik araçlarını üretmeye odaklanacaktır. Bu noktada tartışmaların doğa bilimlerinden toplumsal bilimlere, tıptan mekan bilimlerine kadar tüm alanları kapsaması ve başta kültür, ekoloji, teknoloji, emperyalizm, devlet, siyasal hareketler, sistem karşıtı hareketler, milliyetçilik, bilim, eğitim, sağlık, hukuk, sanat ve gündelik hayat olmak üzere hayatın tüm alanlarında yaşanan değişim/dönüşümlere vurgu yapması beklenmektedir.
Karaburun Bilim Kongresi’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seçilmiş bildirilerden oluşan oturumlara, davetli konuşmacıların yeraldığı panellere ve kolektif tartışmanın yürütüldüğü forumlara yer verilecektir. Yine geçen yıl özel oturumlara konu olan “temel ihtiyaçlar” (sağlık, eğitim, barınma, iş, beslenme vb.), “uygulama alanında bilimsel bilgi” (mühendislik, mimarlık, teknik bilimler vb.) ve “sokağın bilgisi” oturumları geliştirilmiş projelerle kongrede yerini alacaktır. Bir yandan farklı alanlarda süregiden bilgi üretim faaliyetlerinin sonuçları kongreye taşınırken, diğer yandan bilimsel bilginin nüfuz ettiği/etmesi gereken uygulama alanları tartışma nesnesine dönüştürülmeye çalışılacaktır. Kongre süresince yapılan tüm etkinliklerin kolektif bir emeğin sonucu olmasına ve paylaşımın artırılmasına özen gösterilecektir.
Karaburun Bilim Kongresi’ne bugünü anlamak ana temasıyla ilişkili bildiri, oturum ve çalışma grubu başvurusu yapılabilir.
Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu olarak yalnızca varlığını akademi sınırlarında sürdürmeye çalışan bilimcileri değil, akademi dışına itilmiş ya da zaten dışında örgütlenmiş tüm araştırmacıları, tarihsel-toplumsal gerçekliğin araştırılması/apaçık ortaya çıkarılması yolunda çaba sarf eden ve bugünü anlamayı/anlatmayı kendisine dert edinmiş olan herkesi kongremize davet ediyoruz.