Amaç ve Kapsam

Kongrenin ana teması açısından buraya kadar genel çerçevesi çizilmeye çalışılan durumu değerlendirdiğimizde karşımıza belirli tarihselliklerle bağlantılı olarak çakışan ve birbiriyle ilişkili hiyerarşik üç yapı çıkmaktadır: Dünya genelinde geçerli olan ulus devletler arasındaki hiyerarşi, buna karşılık gelen ulusal ekonomiler arasındaki hiyerarşi ve nihayet uluslararasılaşmış sermayeler arasındaki hiyerarşi.  Bu üç aksın iç mimarisi, birbiriyle çakışan ve çatışan yanlarıyla ele alındığında 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin temel sorunsalı da karşımızda belirmeye başlayacaktır.

Ulus devletler arasındaki hiyerarşinin anlam bulduğu pek dinamik olmayan bağlam Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve Latin Amerika’daki yeniden yapılanmaya dönük iç ve dış dinamiklerin etkileşimiyle ortaya çıkmakta olan yeni coğrafi farklılaşmalar ve etkileşimleri kongrenin bir alt teması olarak belirlememizi gerektirmiştir. Özellikle son dönemde Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde yaşanan gelişmeler, bundan sonrasının enerjisini de içinde taşıyacaktır. Soğuk savaş döneminin otoriter/antikomünist yapılanmaları karşısında bütün bu coğrafyalardaki halkların farklılaşan “hak” talepleri ve bu taleplere dönük pratikler “yeni” sürecin tartışılması gereken vakaları olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan söz konusu coğrafyanın “yeni” koşullarda dünya kapitalizmine entegrasyonu önümüzdeki dönemin üzerinde durulması gereken önemli gelişmeleri olarak değerlendirilmelidir.

Ulusal ekonomiler arasındaki hiyerarşinin kendi içinde sahip olduğu düşük dinamizm, ulus devletler arasındaki benzer durumla istikrarlı bir ilişki içinde seyretmektedir. Kapitalizmin tam da maliyeti toplumsallaştıran, karı özelleştiren ve sınıfların çatışan çıkarlarını “ortak iyi” söylemiyle birleştiren işleyişini deşifre ederek tartışmak, içinde bulunduğumuz süreç için daha da acil ve önemli bir konumdadır.

Uluslararasılaşmış sermayeler arasındaki hiyerarşinin önceki iki bağlamla ilişkisi 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin en kritik ayağını oluşturacaktır. Kapitalizmin yeniden yapılandığı bu süreçte, doğa da dahil olmak üzere dünyanın dört bucağındaki her türlü var oluş hallerini tahribe girişmesi, çanların çalmış olduğuna delalet olarak değerlendirilmelidir. Diğerleriyle karşılaştırıldığında kendi hiyerarşisi içinde en dinamik yapıya sahip olan bu bağlam, işçi sınıfının Türkiye ve Dünya ölçeğinde içinde bulunduğu durumu da kapsayan bir niteliğe sahiptir. Büyük ölçüde sermayenin yönlendirdiği ve tek yanlı akan yaşadığımız bu tarih içinde mümkün olan en geniş tanımıyla işçi sınıfının durumunu anlamak, mücadelenin ve mevcudu dönüştürmenin bilgisini üretmek her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir.

Böyle bir üretimin analiz birimi sınıf kategorisi olduğu ölçüde, kongremizde sunulacak bildiriler ve çalışma grupları sunumlarıyla oluşacak birikim, kongrenin amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bildiri, çalışma grubu ya da oturum önerilerinizi “Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, Balkanlar’da ve Kuzey Afrika’da neler oluyor? Kapitalizmin müdahalesi ile nasıl bir dünya oluştu? Kapitalizmin bir kurumsallaşması olarak ulus devlet, ulus devletlerin kuruluş süreci ve sınıf mücadeleleri, Türkiye’de ulus devletin dönüşümü, otoriter gericiliğin yükselmesi, kapitalizmin mekânsal yayılışının dinamikleri, dünya ölçeğinde kapitalizmin tarihinin bilançosu, doğanın metalaşması, emek denetim biçimlerinin dünya ölçeğindeki dağılımı, göçmen ve mülteci işgücü kullanımı, emek gücünün yeniden üretiminin farklı deneyimlerde aldığı biçim, kadın ve çocuk emeğinin bu süreçteki yeri ve kapitalizmin kültürel inşa mekanizmaları” konularında gönderebilirsiniz.

Bütünsel işleyişin bütün veçhelerini kapitalist gerçekliğin farklılaşan açığa çıkma biçimleri aracılığı ile izlemek, yukarıda vurgulanan farklı bağlamları bir birine bağlayan ilişkileri görünür kılmakla mümkündür. 6. Karaburun Bilim Kongresi’nin bu amaca hizmet edeceğini düşünüyor ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yalnızca akademi içinde çalışan bilimcilerin değil gerçeğin ve eleştirel bilginin peşinde olan herkesin katılımını beklediğimizi vurguluyoruz.