Tarım/Köylülük ve Kapitalizm


Yücel Çağlar

 

İçerik:* 

i) Kavramsal Çerçeve: Tarımsal Üretim Süreci, Tarımsal Toprak Rantı, Tarımsal Üretimde Sınıflar, Köylülük.

ii) Tarımsal Üretimde Sınıfsal İlişkiler: Küçük Meta Üretimi, Kapitalist Tarımsal Yapılar, Tarımsal Üretimde Dönüşüm Dinamikleri, Tekelci Kapitalizmde Tarımsal Üretim.

iii) Türkiye’de Tarımsal Yapı:  Doğal Koşullar; Tarımsal Yapı ve Üretim İlişkileri; Devlet-Tarımsal Üretim ve Köylü İlişkileri; Tarımda ve Ormancılıkta Emek Kullanım Süreçleri; Tarımda Dönüşüm Biçimleri, Tarımsal Üretimde Örgütlenme…

 

Başlıca Okuma Önerileri:

 • Karl Marx; Kapital Üçüncü Cilt, Sol Yayınları
 • Korkut Boratav; Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge Kitabevi Yayınları
 • Korkut Boratav, 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm,  İmge Kitabevi Yayınları
 • Korkut Boratav, İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunu: Politik İktisat Yazıları 1969 – 1981, Belge Yayınları
 • Gökhan Günaydın; Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm (Politika Transferi Süreci – AB ve Türkiye), Tan Yayınları
 • Muzaffer İlhan Erdost; Kapitalizm ve Tarım, Onur Yayınları
 • Mülkiye 2009, Cilt XXXIII, sayı 262, Mülkiyeliler Birliği Yayını
 • Oya Köymen, Kapitalizm ve Köylülük: Ağalar, Üretenler, Patronlar, Yordam Kitap
 • Necdet Oral, Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını
 • Zülküf Aydın,  “Kapitalizm, Tarım Sorunu ve Azgelişmiş Ülkeler (I)”, 11. Tez, Sayı 3, s. 126–156
 • Zülküf Aydın, “Kapitalizm, Tarım Sorunu ve Azgelişmiş Ülkeler: (II)”, 11. Tez, Sayı 4, s. 171–216
 • V.İ.Lenin; Rusya’da Kapitalimin Gelişmesi, Sol Yayınları
 • Metin Özuğurlu; Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı, Nota Bene Yayıncılık

* i) Seminerin ellişer dakikalık üç bölümden oluşması ve toplam 180 dakika sürmesi;

ii) Seminerin sonunda 30 dakikalık bir tartışma bölümünün açılması;

iii) Katılımcıların öğrenim alanları ve bilgi birikim düzeyleri kestirilemediğinden konuların olabildiğince “Giriş” düzeyinde işlenmesi;

öngörülmüştür.